Program

Marta Jelonek
Katarzyna Wójcik-BożętkaPakiet Szkoła za pasem to także Program wychowania przedszkolnego, z aneksem zawierającym narzędzia służące przeprowadzeniu diagnozy pedagogicznej.
Program jest skorelowany z pakietem Szkoła za pasem i zawiera odnośniki do Podstawy Programowej, z którą jest w pełni zgodny.


Dla wygody nauczycieli przygotowaliśmy zintegrowane z pakietem narzędzie diagnostyczne, służące przeprowadzeniu analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Odpowiednio oznaczone ćwiczenia diagnostyczne z kart pracy pozwalają na przeprowadzenie diagnozy bez konieczności korzystania z dodatkowych książek i materiałów.
W Aneksie na końcu programu użytkownik znajdzie tabelę diagnozy indywidualnej wraz z arkuszem informacji dodatkowych uzyskanych na podstawie wywiadu, tabelę diagnozy zbiorowej grupy przedszkolnej oraz arkusz obserwacji dziecka trzyletniego i przykładową ankietę ewaluującą relacje między rodzicami a przedszkolem.

 

Tabela diagnozy indywidualnej oraz tabela diagnozy grupowej mają tabelaryczną budowę i obejmują poszczególne sfery rozwoju: fizyczny (z wyróżnieniem obszaru dużej i małej motoryki), emocjonalny, społeczny (z wyróżnieniem kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi oraz samoobsługi) oraz intelektualny (podzielony na myślenie, mowę i umiejętności komunikacyjne, percepcję słuchową oraz percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową). W kartach pracy umieszczono dla wygody nauczyciela zadania diagnostyczne niezbędne do wstępnej oraz powtórnej obserwacji wychowanków - specjalne graficzne wyróżnienie pomoże je łatwo odnaleźć.

 

Program wychowania przedszkolnego Szkoła za pasem w wersji elektronicznej - KLIKNIJ TUTAJ.