Przewodniki

Marta Jelonek
Katarzyna Wójcik-Bożętka 

 

Zawartość w kolejności pojawienia się w książce:

Dzienne plany pracy

W postaci tabelarycznej, w której ujęto: (a) cele ogólne, (b) formy aktywności dzieci podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych, (c) odnoszące się do nich cele szczegółowe, (d) obszary Podstawy Programowej oraz wynikające z nich umiejętności i wiadomości, którymi powinny się wykazać dzieci pod koniec edukacji przedszkolnej, (e) wykorzystane w ciągu tygodnia formy organizowanej aktywności ruchowej dzieci w sali i na powietrzu. Cele szczegółowe ujęte są w postaci nieoperacyjnej, bardziej odpowiedniej ze względu na indywidualizację pracy z dzieckiem.

Roczne plany pracy w wersji elektronicznej - KLIKNIJ TUTAJ (dostępne po podpisaniu deklaracji wyboru pakietu Szkoła za pasem).

Scenariusze zajęć dziennych

Ułożone w 5-dniowe cykle tematyczne, wokół których ma się w danym tygodniu koncentrować aktywność dzieci. Scenariusz obejmuje cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu, podzielony na trzy części:

I. Poranna rozgrzewka od przyjścia dziecka do przedszkola do śniadania: zabawy dowolne o charakterze samorzutnym lub inspirowane przez nauczyciela; zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń porannych; zabawy i ćwiczenia o charakterze logopedycznym; czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć; propozycje indywidualnych ćwiczeń z dzieckiem;

II. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane po śniadaniu: zabawy rozwijające umiejętności i wiedzę oraz kształtujące postawy dzieci i ich rozwój społeczny; zadania kształcące poszczególne procesy poznawcze, w tym ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni i schemacie ciała; zabawy dydaktyczne, w tym rozwijające umiejętności matematyczne; konkretne przykłady i zestawy ćwiczeń kształtujących sprawność fizyczną dziecka; propozycje tekstów literackich, opisy ilustracji, sytuacji edukacyjnych służących realizacji wytyczonych celów edukacyjnych; propozycje technik plastycznych; teksty piosenek oraz propozycje zabaw umuzykalniających i ćwiczeń rytmicznych;

III. Popołudniowy relaks od zakończenia zajęć do rozejścia się dzieci do domu: zabawy ruchowe organizowane i swobodne na powietrzu; zabawy z całą grupą o charakterze ruchowym, dydaktycznym, rozluźniającym; propozycje działań stymulujących twórczą aktywność dzieci; propozycje pracy kompensacyjno-wyrównawczej prowadzonej indywidualnie lub w zespołach.

Każdy dzień aktywności został dostosowany do zalecanych w Podstawie Programowej proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Ponadto każdy scenariusz zawiera propozycję wpisu do dziennika.

 

Materiał nutowy

Nuty i słowa piosenek wykorzystanych w scenariuszach i nagranych na CD.

Bibliografia utworów dla dzieci

Obejmuje utwory literackie, które zamieszczono w Przewodniku dla nauczyciela bądź zalecono w nim jako lekturę. Odnotowuje wybrane pozycje dostępne obecnie
w księgarniach lub w bibliotekach.

Bibiliografia

Zawiera literaturę przedmiotu